Thúy Nga Forum
 
 
 

COVER BOX - Paris By Night 109

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> COVER BOX - Paris By Night 109 Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
COVER BOX - Paris By Night 109 - 10/19/2013 2:29:26 AM   
NNN


Posts: 113
Joined: 4/24/2007
Status: offline
Tôi rất mong cuốn DVD và Bluray 109 sắp phát hành sẽ có cover box thật đẹp giống như Thúy Nga đã từng làm với cuốn kỷ niệm 20 năm hoặc cuốn PBN 100. Khi nhìn thấy một sản phẩm nghệ thuật có bề ngoài bắt mắt thì sẽ làm cho người ta muốn mua ngay.
Post #: 1
RE: COVER BOX - Paris By Night 109 - 10/19/2013 7:39:21 AM   
pbn100

 

Posts: 1656
Joined: 1/27/2009
Status: offline
Không có người thiết kế nào muốn tạo một tác phẩm xấu, nhưng khác với khoa học, văn học và nghệ thuật mang nặng tính chủ quan. Những tác phẩm của Van Gogh mãi đến sau khi ông chết mới trở thành vô giá. Vả lại, chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày phát hành. Bây giờ mới đề nghị thì hình như hơi muộn.

(in reply to NNN)
Post #: 2
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> COVER BOX - Paris By Night 109 Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode